วันสตรีโลก หรือวันสตรีสากล (International Women’s Day) เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองที่ผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมทางสิทธิและเสรีภาพ เดิมทีมีชื่อว่า วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) โดยในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 กลุ่มกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้าในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงนายจ้างผู้ชายที่กดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ ใช้อำนาจของความเป็นผู้ชายมาใช้งานกรรมกรหญิงทุกคนเยี่ยงทาส

จึงเป็นที่มาของชื่อวันสตรีแรงงานสากล แต่ต่อมาได้มีการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงทุกคนบนโลกมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนจาก วันสตรีแรงงานสากล เป็น วันสตรีสากล หรือวันสตรีโลกนั่นเอง

“ผู้หญิง” พลังขับเคลื่อนสำคัญสู่ “She-Cashless Society”

ในสมัยก่อนผู้หญิงจะด้อยกว่าผู้ชายเกือบทุกๆ ด้าน ในขณะที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่า ด้วยเพราะในสมัยก่อนถือกันว่าเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรง ทำหน้าที่ผู้นำและจัดการเรื่องต่างๆ ได้ดีกว่า ในขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ไม่มีความสามารถจัดการอะไรได้ด้วยตัวเอง สิ่งเดียวที่ผู้หญิงสามารถทำได้คืองานในบ้าน เช่น ทำงานบ้าน ทำอาหาร ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ โดยสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดของผู้หญิงจะถูกตีกรอบอยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น

ความทรมานของผู้หญิงช่วงมีประจำเดือนที่ผู้ชายไม่เคยเข้าใจ!

แต่ปัจจุบันได้มีการยึดหลักการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย คือ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก หรือผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคนี้มีสิทธิและเสรีภาพในการทำสิ่งต่างๆ ได้เท่ากับผู้ชาย ทั้งเรื่องความสามารถในการเป็นผู้นำ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมือง รวมไปถึงการศึกษาที่ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเรียนหนังสือสูงๆ ได้เหมือนกับผู้ชาย แถมยังมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าผู้ชายบางคน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคของผู้หญิงที่มีมากขึ้น รวมทั้งทัศนคติของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา