กระดาษที่เราใช้งานโดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ากระดาษที่ใช้งานมีแค่กระดาษขนาด A4 A3 และ A5 เพราะเป็นขนาดที่เราพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน ซึ่งจริง ๆ แล้วกระดาษที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า กระดาษมาตรฐานชุด A มีขนาดตั้งแต่ A0-A10 และที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กระดาษขนาด A4 โดยขนาดกระดาษ A4 มีความกว้าง ยาว อยู่ที่ 210 × 297 มม. และ ขนาดกระดาษ A5 อยู่ที่  148 x 210 มม.

แต่จริง ๆ แล้วยังมีขนาดของกระดาษมาตรฐานชุด B และ C อีกด้วย โดยชนิดของกระดาษต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน ISO 216 ทั้งหมด 3 ชุด คือ กระดาษมาตรฐาน A, B, และ C (นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 217 และ ISO 269) เราจึงทำบทความนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขนาดกระดาษแต่ละประเภท

ขนาดกระดาษ (Size of paper) แต่ละประเภท

ขนาดกระดาษ มาตรฐาน A 

 • ขนาด A0   841 x 1189 มม.      33.11 x 46.81 นิ้ว
 • ขนาด A1   594 x 841 มม.        23.39 x 33.11 นิ้ว
 • ขนาด A2   420 x 594 มม.       16.54 x 23.39 นิ้ว
 • ขนาด A3   297 x 420 มม.       11.69 x 16.54 นิ้ว
 • ขนาด A4   210 x 297 มม.        8.27 x 11.69 นิ้ว
 • ขนาด A5   148 x 210 มม.        5.83 x 8.27 นิ้ว
 • ขนาด A6   105 x 148 มม.        4.13 x 5.83 นิ้ว
 • ขนาด A7   74 x 105 มม.          2.91 x 4.13 นิ้ว
 • ขนาด A8   52 x 74 มม.            2.05 x 2.91 นิ้ว
 • ขนาด A9   37 x 52 มม.            1.46 x 2.05 นิ้ว
 • ขนาด A10  26 x 37 มม.           1.02 x 1.46 นิ้ว

ขนาดกระดาษ มาตรฐานชุด A เป็นขนาดของกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้กันมาก กระดาษหัวจดหมาย หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ กระดาษชุดนี้ เริ่มด้วย AO มีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 1 ตารางเมตรพอดี เพื่อเป็นการสะดวกต่อการคิดน้ำหนักเป็นกรัม หรือแกรม/ตารางเมตร

 

ขนาดกระดาษ มาตรฐาน B

 • ขนาด B0   1000 x 1414 มม.      39.37 x 55.67 นิ้ว
 • ขนาด B1   707 x 1000 มม.        27.83 x 39.37 นิ้ว
 • ขนาด B2   500 x 707 มม.          19.68 x 27.83 นิ้ว
 • ขนาด B3   353 x 500 มม.          13.90 x 19.68 นิ้ว
 • ขนาด B4   250 x 353 มม.          9.84 x 13.90 นิ้ว
 • ขนาด B5   176 x 250 มม.           6.93 x 9.84 นิ้ว
 • ขนาด B6   125 x 176 มม.           4.92 x 6.93 นิ้ว
 • ขนาด B7   88 x 125 มม.             3.46 x 4.92 นิ้ว
 • ขนาด B8   62 x 88 มม.              2.44 x 3.46 นิ้ว
 • ขนาด B9   44 x 62 มม.              1.73 x 2.44 นิ้ว
 • ขนาด B10 31 x 44 มม.               1.22 x 1.73 นิ้ว

ขนาดมาตรฐานชุด B มักจะใช้กับงานโปสเตอร์ หนังสือ (ใช้กระดาษ B5) พาสปอร์ต ซองเอกสาร เป็นต้น B1 มีขนาดอยู่ระหว่าง A0 กับ A1 และให้มีระยะด้านสูงเท่ากับ 1 เมตร ทำให้ด้านกว้างเท่ากับ 0.707 เมตร ดังนั้น ขนาดของกระดาษชุด B จะมีด้านใดด้านหนึ่ง เป็นครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในแปดของ 1 เมตรไปเรื่อย ๆ

ขนาดกระดาษ มาตรฐาน ชุด C

 • ขนาด C0   917 x 1297 มม.        36.10 x 51.06 นิ้ว
 • ขนาด C1   648 x 917 มม.          25.51 x 36.10 นิ้ว
 • ขนาด C2   458 x 648 มม.         18.03 x 25.51 นิ้ว
 • ขนาด C3   324 x 458 มม.         12.76 x 18.03 นิ้ว
 • ขนาด C4   229 x 324 มม.         9.02 x 12.76 นิ้ว
 • ขนาด C5   162 x 229 มม.          6.38 x 9.02 นิ้ว
 • ขนาด C6   114 x 162 มม.           4.49 x 6.38 นิ้ว
 • ขนาด C7   81 x 114 มม.              3.19 x 4.49 นิ้ว
 • ขนาด C8   57 x 81 มม.               2.24 x 3.19 นิ้ว
 • ขนาด C9   40 x 57 มม.              1.57 x 2.24 นิ้ว
 • ขนาด C10 28 x 40 มม.              1.10 x 1.57 นิ้ว

ขนาดมาตรฐานชุด C มีไว้ใช้กำหนดขนาดของซองใส่เอกสาร ที่เลขเดียวกัน ชุด C จะใหญ่กว่าของ A แต่เล็กกว่าของ B ดังนั้น กระดาษจดหมาย A4 จะสามารถใส่ลงในซองขนาด C4 และซองขนาด C4 ก็จะใส่ลงในซอง B4 ได้พอเหมาะ

ความแตกต่างระหว่างขนาดกระดาษชนิด A, B, C

ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO/DIN ในขนาด มิลลิเมตร และ นิ้ว

แบบกระดาษชนิด A แบบกระดาษชนิด B แบบกระดาษชนิด C
ขนาด มิลลิเมตร นิ้ว มิลลิเมตร นิ้ว มิลลิเมตร นิ้ว
0 841 × 1189 33.1 × 46.8 1000 × 1414 39.4 × 55.7 917 × 1297 36.1 × 51.1
1 594 × 841 23.4 × 33.1 707 × 1000 27.8 × 39.4 648 × 917 25.5 × 36.1
2 420 × 594 16.5 × 23.4 500 × 707 19.7 × 27.8 458 × 648 18.0 × 25.5
3 297 × 420 11.7 × 16.5 353 × 500 13.9 × 19.7 324 × 458 12.8 × 18.0
4 210 × 297 8.3 × 11.7 250 × 353 9.8 × 13.9 229 × 324 9.0 × 12.8
5 148 × 210 5.8 × 8.3 176 × 250 6.9 × 9.8 162 × 229 6.4 × 9.0
6 105 × 148 4.1 × 5.8 125 × 176 4.9 × 6.9 114 × 162 4.5 × 6.4
7 74 × 105 2.9 × 4.1 88 × 125 3.5 × 4.9 81 × 114 3.2 × 4.5
8 52 × 74 2.0 × 2.9 62 × 88 2.4 × 3.5 57 × 81 2.2 × 3.2
9 37 × 52 1.5 × 2.0 44 × 62 1.7 × 2.4 40 × 57 1.6 × 2.2
10 26 × 37 1.0 × 1.5 31 × 44 1.2 × 1.7 28 × 40 1.1 × 1.6

M.I.W. Services เป็นโรงพิมพ์ดิจิตอล ยินดีให้บริการงานพิมพ์ทุกรูปแบบทุกประเภท โดยไม่มีจำนวนจำกัด เรามีทีมกราฟิกที่จะช่วยออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ และเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์หนังสือ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย รับประกันงานพิมพ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว