HUAWEI Mate X คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland องค์กรอิสระด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากประเภทซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใบรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า HUAWEI Mate X ได้ผ่านการทดสอบและประเมินผลอันเข้มงวด จนกลายเป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

HUAWEI Mate X ได้รับใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ซึ่งผ่านการรับรองทั้งด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการพัฒนาทางเทคนิค

โดย Mate X มีค่าคลื่นความถี่วิทยุและค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีระบบความปลอดภัย และค่า SAR ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

Huawei ส่งมอบ Mate 20 Series แล้วกว่า 10 ล้านเครื่อง

สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยที่ผ่านการรับรอง 5G CE ใบแรกของโลกในครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G เพื่อใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของหัวเว่ยในตลาดนวัตกรรม 5G และหัวเว่ยจะยังคงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 5G เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 5G สู่ผู้บริโภคในอนาคตต่อไป