AIS คว้าอีก 2 รางวัล บนเวทีระดับ ASEAN จากโครงการ AIS The StartUp

AIS คว้าอีก 2 รางวัล บนเวทีระดับ ASEAN จากโครงการ AIS The StartUp ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม