8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

8 มีนาคม วันสตรีโลก หรือวันสตรีสากล (International Women’s Day) เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองที่ผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมทางสิทธิและเสรีภาพ ในสมัยก่อนผู้หญิงจะด้อยกว่าผู้ชายเกือบทุกๆ ด้าน ในขณะที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่า แต่ปัจจุบันได้มีการยึดหลักการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย คือ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก หรือผู้ใหญ่