การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบต่าง ๆ ธนาคารออมสินจึงได้ออกสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท และ 50,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยสามารถลงทะเบียนนผ่านเว็บไซต์ ww.gsb.or.th นี้ และมีรายละเอียด  เงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

แนะนำวิธีตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คสถานะ ได้รับเงินวันไหน

รายละเอียดสินเชื่อออมสินช่วงโควิด-19

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท
 • ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้กู้

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าเว็บไซต์ออมสิน www.gsb.or.th เลือก ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท
 • ต่อมาเลือก คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน
 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

ที่มา : bangkokbiznews.com และ thebangkokinsight.com

รูปภาพ : gsb.or.th