บริการแปลงเอกสารต่างๆ ที่เป็นกระดาษให้เป็นเอกสารดิจิทัล ในรูปแบบของรูปภาพหรือ PDF